ARBETSPLATSANALYS

Vad kan verksamheter spara genom att arbeta mer hälsofrämjande?

Produktionsbortfallet i verksamheter är idag 3 gånger så stort som sjukfrånvaron, vilket är allmänt känt. Ändå finns det fortfarande stora problem med ohälsa och bristande arbetsmiljö inom många verksamheter, vilket ger enorma utgifter helt i onödan.

Läs mer nedan eller ta reda på hur din verksamhet och dina anställda mår genom Happy Performance Arbetsplatsanalys.
Ni får en hälsoekonomisk uträkning samt en arbetsmiljöplan med anpassade insatser. Ett första steg till en mer välmående och produktiv arbetsplats.

"

Räkna på hälsa och ohälsa

Ohälsa på en arbetsplats leder till mer ohälsa. Detta resulterar i produktionsbortfall, försämrad kvalitet, försenade leveranser, försämrade relationer inom verksamheten och mot kund, samt en ökad kostnad i form av sjukfrånvaro. Ohälsa kan bero på många faktorer och därmed är det extra viktigt att varje verksamhet har och arbetar aktivt med en arbetsmiljöplan som är utarbetad efter personalens friskfaktorer.

 

Effekterna av en välmående verksamhet

Effekterna av ohälsa eller en bristande arbetsmiljö leder till enorma kostnader för verksamheter varje år. Faktum är att man i många fall kan undvika en kostsam sjukskrivning (för mellan 100 000-500 000 kr/år) genom att tidigt fånga upp den anställde som mår dåligt. Den stora besparingen kommer i att arbeta hälsofrämjande och utefter de friskfaktorer och den arbetsmiljöplan som anställda och ledare gemensamt tagit fram. På så vis kan man öka välmåendet och produktiviteten och på sikt minska de hälsorelaterade kostnaderna.

Vad är det då värt för verksamheten att fånga upp dessa medarbetare?

Vid kortidsfrånvaro kostar en anställd minst 10% av dess grundlön (beroende på verksamhet) utan att verksamheten får någon form av produktion tillbaka. Exempelvis kostar en anställd med en grundlön på 30 000 kr, verksamheten ca 3000 kr/dag vid sjukfrånvaro. Genom att istället arbeta aktivt med en arbetsmiljöplan kan man tidigt fånga upp personer med ohälsa och spara ca 30 000 kr/månad i ren sjukfrånvaro. Om man dessutom arbetar aktivt med friskfaktorer för ökat välmående kan så lite som 1% ökning av produktiviteten ge en besparing på 10 000 kr/år/person. Tänk då värdet om 10 anställda ökar sitt välmående och därmed kan producera 1% mer.

Värdet bli ännu större om en verksamhet kan undvika långtidsfrånvaro och därmed kostnad för nyrekrytering, upplärning av ersättare tills den är i full produktion samt rehabilitering av den sjukskrivne medarbetaren. Det innebär en besparing på minst ca 100 000 kr, och i genomsnitt ca 500 000 kr/anställd. En nyanställning kan även påverka arbetsklimatet och skapa stress och oro i arbetsgrupper.

På vilket sätt påverkar medarbetarnas ohälsa verksamheten ekonomiskt?

Om en anställd (med ca 30 000 kr i grundlön) drabbas av ohälsa och mår dåligt under en längre tid, så kommer den personen inte kunna prestera på 100 % av sin kapacitet utan exempelvis endast 66%. Verksamheten måste ändå betala medarbetaren för ett 100-procentigt arbete, vilket innebär ett produktionsbortfall på 34% motsvarande ca 10 200 kr per månad för verksamheten. Om 20% av de anställda på arbetsplatsen mår dåligt av olika anledningar och endast kan prestera 66% av sin kapacitet så innebär det en stor ekonomisk belastning för verksamheten. Detta kan resultera i ökad arbetsbelastning, stress och oro för övriga anställda, vilket i sin tur kan försämra deras mående och leda till ohälsa och sjukfrånvaro.

Hälsoanalys på utskrivna papper

Vikten av en hälsoanalys?

Med Happy Happy Performance hälsoanalys har ni möjlighet att få en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa och därmed upptäcka potentiella riskfaktorer och sätta in insatser i rätt tid. Analysen ger er möjlighet att förbättra företagshälsan på både individ-, grupp- och organisatorisk nivå och få underlag för det strategiska arbetsmiljöarbetet.

Vad kan man vinna på att jobba mer hälsofrämjande?

1. Sänkt sjuktal = Minska kostnaderna

2. Ökad trivsel, gemenskap & produktivitet.

3. Bättre ork, välbefinnande & arbetsglädje.

Arbetsplatsanalysundersökning visas på ipad. Vad kan din verksamhet spara genom att arbeta mer hälsofrämjande?
Vikten av en arbetsplats-analys?

Som chef kan det vara utmanade att arbeta fram en arbetsmiljöplan och strategi som faktiskt speglar verksamhetens friskfaktorer (vad som skapar hälsa, trivsel och välmående) och riskfaktorer (vad som skapar ohälsa, sjukfrånvaro och låg arbetsglädje). Med hjälp av en årlig arbetsplatsanalys ser man över arbetsmiljön, sjukfrånvaro, nuvarande insatser samt gör en hälsoekonomisk uträkning.

Arbetsplatsanalysen ger underlag för vad som fungerar bra och vad man ska fortsätta med samt vad som fungerar mindre bra och man ska göra mindre av.

Det är när förståelse för hur verksamheten egentligen ser ut som medvetna förändringar kan göras för att förbättra trivsel, mående och produktiviteten i verksamheten. Analysen ger underlag för ett förändringsarbete och tillsammans med en hälsoekonomisk uträkning kan arbetsplatsanalysen även visa den ekonomiska besparingen för verksamheten vid en eventuell åtgärd. Med hjälp av en utarbetad målsättningsplan finns möjlighet att bygga en mer välmående och produktiv arbetsplats.

Om detta låter intressant, gör den korta arbetsplatsanalysen nedan eller boka in ett möte med mig redan idag.